Review Dark Gathering Phần 1 Tập 2

Tập 2 của Dark Gathering bắt đầu với phần tóm tắt về cuộc sống và mục tiêu của Keitaro và Yayoi. Sau khi kết thúc buổi dạy kèm với Yayoi, Eiko tặng đồ uống cho cả hai